x
Çevere Dostu
+90 312 428 80 00
Kişisel Verileri Koruma Politikamız
Kişisel Verileri Koruma Politikamız

 

ABDURRAHMAN KARAMANLIOĞLU TURİZM OTELCİLİK A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Abdurrahman KARAMANLIOĞLU Turizm Otelcilik A.Ş  “WYNDHAM by RAMADA ANKARA OTEL” olarak kişisel bilgilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler olarak, gerek şirketimize ait web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz her türlü kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin temel politikaları arasındadır. Şirketimiz kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş olup, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi kanun ve mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

1- Kişisel verilerin işlenmesi:

 

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, “Esas Sözleşmedeki” faaliyetler dolayısıyla; gerek Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların yasal düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle Otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezleri, internet sitesi sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;

a. Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,

b. Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,

c. Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz;

a- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

b- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

c- Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),

 

d- Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek,

e- Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak,

f- Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda 3. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve mevzuatlarla belirlenen resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

2- Kişisel Verilerin Toplamasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi :

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile KVK Kanunu’nun 4. Maddesindeki ilkeler ile toplanır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Toplanan kişisel verileriniz, (1) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için sunulan ürün ve hizmetlerden sizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi “yetkili ve çalışanları” değerlendirme süreçleri, hukuki uyum, mali işler vb.) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel verilerin Yurt Dışına Aktarılması :

 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dâhilinde, kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına Wyndham Hotel and Resorts’la paylaşma yetkisine sahiptir.

5- Kişisel verilerinizin Silinmesi Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi :

 

İş bu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/1. maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise, kanunların belirlediği süreler geçince, ilgili mevzuat uyarınca tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

6- Müşterilerimizin Hakları :

 

KVK Kanunu kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metin’ inde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

1. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Şirket olarak kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamakta ve her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta, güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli teknolojik imkânları kullanmaktayız.

6698 Sayılı Kanunda yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselveri@ramadaankara.com.tr adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece kisiselveri@ramadaankara.com.tr e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Abdurrahman KARAMANLIOĞLU Turizm Otelcilik A.Ş. – Ramada By Wyndham  ANKARA OTEL

 


Kişisel Verileri Koruma Kanun Metni

Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

 

kisiselveri@ramadaankara.com.tr